Dražby nemovitostí v exekuci

Hledáte investici do domu, vily, bytu, pozemku anebo jiné nemovitosti? Využijte možnosti koupit exekuované nemovitosti v dražbě.

 • Dražby bytů
 • Dražby domů
 • Dražby pozemků

Dražby nemovitostí v exekuci online naleznete v katalogu exekutorů na portálu Exekuce Dražby Nemovitostí!

 

Dražba nemovitosti je veřejná, pro konkrétní splnění podmínek čtěte Dražební vyhlášku na vývěsní desce konkrétního exekutora, který pořádá dražbu nemovitosti.

 

Exekuce registr nemovitostí

 

Získejte při dražbě maximum - čtěte naše tipy jak dražit nemovitosti.

Jak nakupovat nemovitosti v exekuci v dražbě

Jak nakupovat nemovitosti v exekuci v dražbě

V posledních letech stoupl počet zabavených nemovitostí a nucených dražeb v Čechách na několikanásobek dřívějšího počtu. V roce 2010 se uskutečnilo 785 nedobrovolných dražeb, přitom o rok dříve – v roce 2009 se konalo jen 150 nucených aukcí. Nabízí se tak příležitost pro trpělivé investory i zájemce o koupi nemovitosti za opravdu tržní cenu v aukci. Uvádí se, že finální částka se pohybuje v rozmezí od 70-80% ceny na realitním trhu. Přesto této možnosti využilo zatím jen několik málo procent kupujících.

Kde naleznu přehled nemovitostí v exekuci, které půjdou do dražby?

Každý exekutor je motivován výší odměny z prodané nemovitosti. Část této odměny se odvíjí od nejvyššího podání v dražbě a tak je v zájmu samotných exekutorů uveřejnit veškeré dražební vyhlášky, tak aby byly snadno k dispozici pro kupující. První možností jsou tedy www stránky samotných exekutorů. Odkazy a rejstřík exekutorů naleznete v adresáři. Exekutorská komora též provozuje centrální evidenci exekucí a portál dražeb, kde shromažďuje exekuce nemovitostí i movitého majetku v přehledné databázi dle typů a krajů. Nejdůležitějším dokumentem je tzv. dražební vyhláška. Ta stanoví předmět dražby, datum a místo konání dražby, nejnižší podání, dražební řád (neboli pravidla dražby) a podmínky účasti. Ty obvykle zahrnují složení jistoty (finanční částka určená exekutorem jako záloha) určitým způsobem – buď v hotovosti při konání dražby anebo předem na exekutorský účet. Vymezují i lhůtu pro doplacení výše nejvyššího podání. Současně vylučují povinného, manžela či manželku povinného a jiné exekutory, a též obmeškaného vydražitele z účasti na dražbě.

Obmeškaný vydražitel je ten vydražitel, který podal nejvyšší podání v dražbě avšak nedoplatil výši tohoto podání ve stanovené lhůtě a zmařil tak dražbu. Jeho jistota bude použita na pokrytí nákladů marné dražby.

Součástí dražby nemovitosti je vždy soudní odhad vytvořený pro účel exekučního úřadu. Z něj vyplývá i tzv. nejnižší podání neboli minimální částka, za kterou je možné nemovitost zakoupit. Ta je obvykle stanovena na 2/3 ceny stanovené soudním znalcem.

Konání dražby

Dražit, tedy účastnit se aktivně exekuční dražby je možné pouze s platným občanským průkazem. V případě, že nedraží zájemce o předmět dražby osobně, je nutné doložit i úředně ověřenou plnou moc. Další nutnou podmínkou pro účast je splnění podmínek uvedených v dražební vyhlášce, především složit tzv. dražební jistotu v určité výši, která bude použita jako záloha při případě nejvyššího podání. Ostatním dražitelům bude jistota po skončení dražby vrácena.

Soudní exekutor vždy před zahájením aukce seznámí přítomné s předmětem dražby a uvede kompletní soupis věci a nejnižší podání (minimální cenu za kterou je možné nemovitost koupit, tzv. Vyvolávací cenu). Jedná se o shrnutí obsahu dražební vyhlášky.

Každý z účastníků dražby získá dražební číslo. Při každém příhozu řekne výši podání a ukáže dražební číslo. Dražba probíhá klasicky výzvou „po prvé“, „po druhé“, „po třetí“. Účastníci dražby se musí zdržet jakéhokoliv nevhodného chování nebo jednání, které by mohlo v očích exekutora "mařit dražbu". Exekutor je oprávněn vyloučit, kteréhokoliv dražitele pro porušení těchto podmínek bez možnosti odvolání.

V některých případech může dojít k tzv. shodnému podání. V případech kdy učiní nejvyšší podání dva dražitelé rozhodne o vítězném dražiteli los (obvykle hod kostkou).

Výhody a nevýhody koupě nemovitosti v dražbě

Výhodou koupě nemovitosti v exekuční dražbě je, že veškeré smlouvy a návrh na zápis na katastr podává exekuční úřad. To šetří vaše náklady. Úředního rozhodnutí „usnesení o příklepu“ je nezpochybnitelné a nevratné a usnesením přechází vlastnické právo na vítězného dražitele. Ani v případech soudního sporu nelze toto rozhodnutí rozporovat na rozdíl od nabytí skrze smlouvi o koupi. Na druhou stranu v případě nemovitosti obývané povinným je nutné požádat soud o vyklizení dané nemovitosti, což může nést další náklady. V neposlední řadě je třeba zmínit, že místa konání dražeb nejsou nijak místně příslušná dané nemovitosti, takže za dražbou budete často muset jet na druhou stranu republiky. Obrňte se proto trpělivostí.

Přejeme Vám pevné nervy při dražbě!


Exekuční dražba prakticky

 • Nalezněte nemovitost buď na portálu dražeb anebo stránkách exekutora.

 • Ověřte zda se jedná o dražbu celé nemovitosti či tzv. ideálního podílu. Při vlastnictví např. ideální poloviny jste pouze spoluvlastníkem nemovitosti a současně má spoluvlastník i předkupní právo.

 • Ověřte si zda se dražba bude skutečně konat u konkrétního exekutorského úřadu, seznam všech úřadů naleznete na exekutorské komoře.

 • Pořiďťe si pro kontrolu aktuální výpis z katastru nemovitostí a ověřte si existující věcná břemena nebo váznoucí zástavy.

 • Proveďte si vlastní průzkum nemovitosti anebo se zúčastněte prohlídky předmětu dražby s exekutorem (pokud ji exekutor nabízí)

 • Složte potřebnou jistotu na účet exekutora.

 • Vyberte vhodnou dražební strategii a učiňte nejvyšší podání.
 • Doplaťte zbytek kupní ceny (rozdíl mezi nejvyšším podáním a složenou jistotou) ve stanovené lhůtě.

 • Uhraďte daň z převodu nemovitosti.

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Snížení odměn exekutorům

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil rozhodl o snížení odměn (poplatků) exekutorům a advokátům od 1. března 2012. Exekutory vybírané částky se tak sníží o 30 – 70%.

Více ...

Je možné na koupi nemovitosti v exekuci využít hypotéku?

Mnoho lidí se ptá zda-li je možné na koupi nemovitosti v exekuci využít hypotéku? Krátká odpověď zní ANO. Má však svá ale. Důležité je totiž načasování. Nejdůležitější fakta o úvěrech na dražbu nemovitosti si shrneme v tomto článku.

Více ...

Jak nakupovat nemovitosti v exekuci v dražbě

obrazek V posledních letech stoupl počet zabavených nemovitostí a nucených dražeb v Čechách na několikanásobek dřívějšího počtu. V roce 2010 se uskutečnilo 785 nedobrovolných dražeb, přitom o rok dříve – v roce 2009 se konalo jen 150 nucených aukcí. Nabízí se tak příležitost pro trpělivé investory i zájemce o koupi nemovitosti za opravdu tržní cenu v aukci. Uvádí se, že finální částka se pohybuje v rozmezí od 70-80% ceny na realitním trhu. Přesto této možnosti využilo zatím jen několik málo procent kupujících. Více ...

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.